Thêm mới bài viết

Thêm mới bài viết

Để vào sản phẩm, click vào Menu left => Bài viết => Thêm mới

Giao diện thêm mới bài viết bao gồm:

  1. Tiêu đề
  2. Danh mục: load từ quản lý danh mục
  3. Tóm tắt: mô tả ngắn (tối đa 100 chữ)
  4. Chi tiết
  5. Hình ảnh
  6. Tags: thêm nhiều tag cách nhau bằng dấu ,
  7. Trạng thái: có 2 trạng thái: hiện thị và không hiện thị
  8. SEO title
  9. SEO description

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *